Regulamin KKZ

w Branżowej Szkole II stopnia „Prymus” w Poddębicach

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Organizatorem kwalifikacyjnego kursu zawodowego jest Branżowa Szkoła II stopnia „Prymus” w Poddębicach, ul. Polna 34, 99-200 Poddębice
 2. Kwalifikacyjny kurs zawodowy zwany dalej kursem prowadzony jest w zakresie jednej kwalifikacji wyodrębnionej w danym zawodzie.
 3. Zajęcia prowadzone w ramach kursu są płatne.
 1. ORGANIZACJA KURSU
 1. Kwalifikacyjny kurs zawodowy prowadzony jest według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia branżowego, w zakresie jednej kwalifikacji stanowiącej wyodrębniony w danym zawodzie zestaw oczekiwanych efektów kształcenia.
 2. Minimalna liczba godzin kształcenia na kwalifikacyjnym kursie zawodowym jest równa minimalnej liczbie godzin kształcenia zawodowego określonej w podstawie programowej kształcenia branżowego dla danej kwalifikacji.
 3. Dyrektor Szkoły określa liczbę uczestników kwalifikacyjnego kursu zawodowego, przy czym liczba uczestników w kwalifikacyjnym kursie zawodowym wynosi, co najmniej 10.
 4. W przypadku kwalifikacyjnego kursu zawodowego prowadzonego w formie zaocznej minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego nie może być mniejsza niż 65% minimalnej liczby godzin kształcenia zawodowego określonej w podstawie programowej kształcenia branżowego.
 5. Kształcenie na kwalifikacyjnym kursie zawodowym jest prowadzone w formie zaocznej, co najmniej raz na dwa tygodnie przez dwa dni lub w formie stacjonarnej co najmniej trzy razy w tygodniu.
 6. Szkoła, w ciągu 14 dni od daty rozpoczęcia kształcenia na kwalifikacyjnym kursie zawodowym informuje Okręgową Komisję Egzaminacyjną o rozpoczęciu kształcenia na tym kursie. Informacja zawiera:
 • oznaczenie podmiotu prowadzącego kwalifikacyjny kurs zawodowy;
 • nazwę i symbol cyfrowy zawodu, zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa branżowego, oraz nazwę i oznaczenie kwalifikacji, zgodnie z podstawą programową kształcenia branżowego w zakresie kwalifikacji której jest prowadzone kształcenie;
 • termin rozpoczęcia i zakończenia kwalifikacyjnego kursu zawodowego;
 1. Szkoła, może prowadzić kształcenie na kwalifikacyjnym kursie zawodowym z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. W przypadku, kiedy prowadzi takie zajęcia zapewnia:
 • dostęp do oprogramowania, które umożliwia synchroniczną i asynchroniczną interakcję między uczestnikami a osobami prowadzącymi zajęcia;
 • materiały dydaktyczne przygotowane w formie dostosowanej do kształcenia prowadzonego z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość;
 • bieżącą kontrolę postępów w nauce uczestników, weryfikację ich wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych w formie i terminach ustalonych przez podmiot prowadzący zajęcia;
 • bieżącą kontrolę aktywności osób prowadzących zajęcia.
 1. Przed rozpoczęciem zajęć prowadzonych z wykorzystaniem metod technik kształcenia na odległość podmiot organizuje szkolenie dla uczestników kwalifikacyjnego kursu zawodowego.
 2. Zaliczenie kształcenia prowadzonego z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość nie może odbywać się z wykorzystaniem tych metod i technik.
 3. Wymiar godzin zajęć prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość określa Dyrektor Szkoły. Kształcenie w wykorzystaniem tych metod nie dotyczy zajęć w kształceniu praktycznym.
 4. Szkoła prowadząc kształcenie na kwalifikacyjnych kursach zawodowych, zapewnia:
 • kadrę dydaktyczną posiadającą kwalifikacje spełniającą wymagania kwalifikacyjne określone w § 23 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.
 • odpowiednie pomieszczenia wyposażone w sprzęt i pomoce dydaktyczne umożliwiające prawidłową realizację kształcenia;
 • bezpieczne i higieniczne warunki pracy i nauki;
 • nadzór służący podnoszeniu jakości prowadzonego kształcenia.
 1. Zajęcia na kwalifikacyjnym kursie zawodowym odbywają się zgodnie z harmonogramem planu zajęć.
 2. Zajęcia teoretyczne kursu odbywają się w salach dydaktycznych Szkoły,
 3. Zajęcia praktyczne odbywają się w salach dydaktycznych, w indywidualnych gospodarstwach rolniczych prowadzących produkcję roślinną, zwierzęcą i posiadających park maszynowy.
 4. Realizacja kursu przebiega zgodnie z programem nauczania, który zawiera:
 • nazwę formy kształcenia;
 • czas trwania, liczbę godzin kształcenia i sposób jego organizacji;
 • wymagania wstępne dla uczestników kursu;
 • cele kształcenia i sposoby ich osiągania, z uwzględnieniem możliwości indywidualizacji pracy uczestników kwalifikacyjnych kursów zawodowych;
 • plan nauczania określający nazwę zajęć oraz ich wymiar;
 • treści nauczania w zakresie poszczególnych zajęć;
 • opis elektów kształcenia;
 • wykaz literatury oraz niezbędnych środków i materiałów dydaktycznych;
 • sposób i formę zaliczenia.
 1. Jedna godzina zajęć teoretycznych na kwalifikacyjnym kursie zawodowym trwa 45 minut.
 1. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na kurs zobowiązani są wypełnić kwestionariusz o przyjęcie na kwalifikacyjny kurs zawodowy w formie papierowej w sekretariacie szkoły lub przesłać poczta tradycyjną wypełniony oryginał. Do kwestionariusza kandydaci dołączają zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o zdolności do podjęcia nauki w zawodzie, kopię świadectwa ukończenia szkoły.
 2. Dyrektor Szkoły zastrzega sobie prawo do odwołania kursu przy niewystarczającej liczbie uczestników.
 3. Dokumentacja kwalifikacyjnego kursu zawodowego obejmuje: program nauczania, dziennik zajęć, protokoły z przeprowadzonego zaliczenia oraz ewidencję wydanych zaświadczeń.
 4. Do dziennika zajęć wpisuje się:
 • imiona i nazwiska uczestników kwalifikacyjnego kursu zawodowego
 • liczbę godzin zajęć;
 • tematy zajęć.

22.W dzienniku zajęć odnotowuje się obecność uczestników kwalifikacyjnych kursów zawodowych.

 1. PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKA KWALIFIKACYJNEGO KURSU ZAWODOWEGO
 1. Uczestnicy kwalifikacyjnego kursu zawodowego mają prawo do:
 • zdobywania wiedzy i właściwie zorganizowanego procesu kształcenia,
 • uzyskania informacji dotyczącej organizacji kursu,
 • konsultacji z opiekunem kursu.
 1. Uczestnicy kwalifikacyjnego kursu zawodowego zobowiązani są znać i przestrzegać postanowienia regulaminu kursu, a w szczególności:
 • uczestniczyć w zajęciach przewidzianych programem kursu,
 • przystąpić do zaliczenia  z przedmiotów objętych ramowym planem nauczania kwalifikacyjnego kursu zawodowego,
 • przestrzegać obowiązujących w pracowniach przepisów BHP i PPOŻ,
 • odnosić się z szacunkiem do prowadzących zajęcia oraz innych pracowników szkoły,
 • dbać o zdrowie i życie swoje i innych oraz higienę osobistą i estetyczny wygląd,
 • dbać o dobre imię Szkoły
 • dbać o ład i porządek oraz mienie Szkoły
 • powiadomić sekretariat Szkoły o zmianie adresu i innych wcześniej podanych danych osobowych.
 1. Za zniszczenia i szkody wyrządzone przez uczestników kwalifikacyjnego kursu zawodowego na terenie Szkoły i w innych podmiotach kształcenia praktycznego odpowiada uczestnik kwalifikacyjnego kursu zawodowego.
 2. Podczas zajęć nie wolno używać telefonów i innych urządzeń elektronicznych.
 3. Zajęć nie wolno filmować, fotografować ani nagrywać bez zgody prowadzących.
 4. Na terenie Szkoły nie wolno wnosić niebezpiecznych narzędzi i substancji, narzędzi obrony osobistej i przedmiotów mogących spowodować zagrożenie zdrowia, życia i bezpieczeństwa swojego i innych.
 5. Osoba uczestnicząca w kursie zostaje skreślona z listy uczestników w przypadku:
 • niepodjęcia kursu,
 • nieuzyskania zaliczenia wymaganych programem kursu zajęć.
 1. ZAKRES OBOWIĄZKÓW PROWADZĄCYCH ZAJĘCIA
 2. Prowadzący zajęcia mają obowiązek realizować program kursu zgodnie z planem zajęć
 3. Prowadzący zajęcia mają obowiązek przedstawić wymagania i sposób zaliczania materiału nauczania. Kryteria oceniania opracowują nauczyciele poszczególnych przedmiotów i podają uczestnikom kursu do wiadomości na pierwszych zajęciach.
 4. Prowadzący zajęcia mają prawo zgłaszania do opiekuna kursu wszelkich uwag dotyczących organizacji i przebiegu zajęć.

5.ZAKRES OBOWIĄZKÓW OPIEKUNA KURSU

1.Opiekun kursu ma obowiązek przedstawić uczestnikom kursu cel, program i organizację kursu oraz szczegółowy plan zajęć objętych programem.

2.Opiekun kursu ma obowiązek wnioskować do Dyrektora Szkoły o skreślenie z listy osób odbywających kurs w przypadku nieuczestniczenia w zajęciach i praktykach zawodowych bez usprawiedliwienia.

 1. PODSTAWOWE ZASADY OCENIANIA

1.Zaliczenie odbywa się w formie testu lub odpowiedzi ustnej po zrealizowaniu materiału nauczania z poszczególnych przedmiotów ujętych w ramowym planie nauczania.

 

 1. Oceny zaliczające obowiązkowe zajęcia edukacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, z zastrzeżeniem ust. 3
 2. Ocenę z praktyk zawodowych i zajęć praktycznych ustala:
 • w przypadku organizowania praktycznej nauki zawodu u pracodawcy opiekun praktyk zawodowych;
 1. Oceny zaliczeniowe z zajęć edukacyjnych ustala się w stopniach wg następującej skali:

Pełne brzmienie oceny

Cyfra

Celujący

6

Bardzo dobry

5

Dobry

4

Dostateczny

3

Dopuszczający

2

Niedostateczny

1

 

 
 1. W ocenianiu bieżącym mogą być stosowane:
 • stopnie w skali określonej w ust. 4 z następującymi skrótami:

Pełne brzmienie oceny

Skrót

Celujący

cel

Bardzo dobry

bdb

Dobry

db

Dostateczny

dst

Dopuszczający

dop

Niedostateczny

ndst

 

 

 Na kursie nie ocenia się zachowania.

 1. ZALICZENIA
 2. O warunkach dopuszczenia do  zaliczenia informuje uczestnika kursu opiekun kursu
 3. Oceny z obowiązkowych zajęć edukacyjnych stanowią podstawę do ukończenia kursu.
 4. Po przeprowadzonym egzaminie sporządza się protokół zawierający imię i nazwisko zdającego, nazwę i symbol kwalifikacji z której odbywa się kwalifikacyjny kurs zawodowy, nazwisko egzaminatora, przedmiot, ocenę z zaliczenia
 5. Ustalona przez nauczyciela ocena z zajęć edukacyjnych jest ostateczna.
 6. Uczestnik kursu, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu zaliczeniowego w ustalonym terminie i dostarczył w ciągu trzech dni zwolnienie lekarskie lub zaświadczenie o zdarzeniu losowym, zdaje ten egzamin w terminie dodatkowym ustalonym przez Dyrektora Szkoły.
 7. Uczestnik kursu, który z przyczyn nieusprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu w ustalonym terminie, nie ukończy kursu.
 8. Po zaliczeniu wszystkich zajęć uczestnik kwalifikacyjnego kursu zawodowego otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu tego kursu (załącznik nr l Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych) oraz uzyskuje możliwość przystąpienia do egzaminu zawodowego organizowanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.

8.EGZAMIN POPRAWKOWY

 1. Uczestnik kursu może zdawać egzamin poprawkowy w przypadku uzyskania niedostatecznej oceny z jednego albo dwóch przedmiotów edukacyjnych.
 1. Egzamin poprawkowy nie dotyczy zajęć edukacyjnych, z których słuchaczowi wyznaczono dodatkowy termin egzaminu semestralnego z powodu usprawiedliwionej nieobecności.
 2. Egzamin poprawkowy przeprowadza nauczyciel prowadzący dane zajęcia.
 3. Ocena, jaką uczestnik kursu uzyskał w wyniku egzaminu poprawkowego jest ostateczną oceną.

9.ZWOLNIENIA Z OBOWIĄZKU UCZĘSZCZANIA NA OKREŚLONE ZAJĘCIA EDUKACYJNE

 1. Uczestnik podejmujący kształcenie na kursie posiadający:
 • dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe lub inny równorzędny,
 • świadectwo uzyskania tytułu zawodowego, dyplom uzyskania tytułu mistrza lub inny równorzędny,
 • świadectwo czeladnicze lub dyplom mistrzowski,
 • świadectwo ukończenia szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe,
 • świadectwo ukończenia liceum profilowanego,
 • świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie,
 • zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego,
 • może być zwolniony, na swój wniosek złożony do Dyrektora Szkoły z całości lub części zajęć dotyczących odpowiednio treści kształcenia lub efektów kształcenia zrealizowanych w dotychczasowym procesie kształcenia, o ile sposób organizacji kształcenia umożliwia takie zwolnienie.
 1. Decyzję o zwolnieniu podejmuje Dyrektor Szkoły na podstawie przedstawienia przez

uczestnika kwalifikacyjnego kursu zawodowego oryginału dyplomu, świadectwa lub indeksu w terminie do 30 dni od rozpoczęcia danego kursu.

 1. W przypadku zwolnienia uczestnika kursu w całości z obowiązku realizacji danych zajęć w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny semestralnej wpisuje się „zwolniony” lub „zwolniona”, a także rodzaj dokumentu będącego podstawą zwolnienia i datę jego wydania.
 1. Dyrektor Szkoły może zwolnić uczestnika kwalifikacyjnego kursu zawodowego z obowiązku odbycia praktycznej nauki zawodu w całości, jeśli przedłoży on zaświadczenie wydane przez pracodawcę potwierdzające przepracowanie w zawodzie, w którym się kształci, okresu co najmniej równego okresowi trwania nauki zawodu, przewidzianemu dla danego zawodu.
 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 2. Uczestnikowi kwalifikacyjnego kursu zawodowego, który ukończył kurs wystawia zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego (załącznik nr l Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych)
 3. Zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego, jako druk ścisłego zarachowania podlega rejestracji.
 4. Zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego jest wydawane uczestnikowi kwalifikacyjnego kursu zawodowego dopiero po uregulowaniu przez niego wszystkich przewidzianych zobowiązań wobec organizatora kursu.