Regulamin kursu

 

1. Kwalifikacyjny kurs zawodowy organizuje i prowadzi w oparciu o przepisy:

- ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.),
- rozporządzenia MEN z 23 grudnia 2011 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego,
- rozporządzenia MEN z 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach,
- rozporządzenia MEN z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 17 lutego 2012 r. pozycja 186 z późn. zm.),
- rozporządzenia MEN z 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. Nr 244, poz. 1626).
- Ukończenie kwalifikacyjnego kursu zawodowego umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikację w zawodzie przeprowadzonego na warunkach i w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt. 4 ustawy.

2. Forma kształcenia

Kwalifikacyjny kurs zawodowy jest formą kształcenia pozaszkolnego prowadzony w formie skróconego programu nauczania na KKZ uwzględniającą podstawę programową kształcenia w zawodach, w zakresie jednej kwalifikacji. Kwalifikacyjny kurs zawodowy kończy się zaliczeniem.
- Osoba, która uzyskała zaliczenie otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego, co umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikację w zawodzie w zakresie tej kwalifikacji. Osoba, która zdała egzamin potwierdzający kwalifikację w zawodzie w zakresie tej kwalifikacji, otrzymuje świadectwo wydane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.
- Osoba, która zdała egzaminy z zakresu wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie oraz posiada poziom wykształcenia wymagany dla danego zawodu, otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie. Dyplom wydaje Okręgowa Komisja Egzaminacyjna.

3. Organizacja kwalifikacyjnych kursów zawodowych

-  Podmiotem organizującym kwalifikacyjne kursy zawodowe jest Branżowa Szkoła II-stopnia Prymus w Poddębicach, zwana dalej Organizatorem.
- Tryb i częstotliwość zajęć, czas trwania oraz termin rozpoczęcia i zakończenia zajęć na kursie ustala organizator kursu
- Kształcenie na kwalifikacyjnym kursie zawodowym odbywa się w oparciu o program nauczania dopuszczony przez Branżową Szkołę II-stopnia Prymus w Poddębicach. Program nauczania może mieć układ modułowy lub przedmiotowy.
- Zajęcia na kursie mogą odbywać się w formie stacjonarnej - co najmniej przez dni w tygodniu lub zaocznej - co najmniej raz na dwa tygodnie przez trzy dni, a także z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
- Minimalna liczba godzin kształcenia na kursie jest równa minimalnej liczbie godzin kształcenia zawodowego określonej w podstawie programowej kształcenia w zawodach dla danej kwalifikacji. W przypadku kwalifikacyjnego kursu zawodowego prowadzonego w formie zaocznej minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego nie może być mniejsza niż 65% minimalnej liczby godzin kształcenia zawodowego określonej w podstawie programowej kształcenia w zawodach dla danej kwalifikacji.
- Kwalifikacyjne kursy zawodowe mogą być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
- Podmioty prowadzące kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość zapewniają:

1) dostęp do oprogramowania, które umożliwia synchroniczną i asynchroniczną interakcję między słuchaczami lub uczestnikami a osobami prowadzącymi zajęcia,
2) materiały dydaktyczne przygotowane w formie dostosowanej do kształcenia prowadzonego
z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość,
3) bieżącą kontrolę postępów w nauce słuchaczy, weryfikację ich wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, w formie i terminach ustalonych przez podmiot prowadzący kształcenie,
4) bieżącą kontrolę aktywności osób prowadzących zajęcia.

- Wymiar godzin zajęć prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość określa Organizator kursu.
- Rozliczania tych zajęć odbywa się zgodnie z wymiarem godzin danych zajęć na podstawie odpowiedniego wydruku z platformy e-learningowej.
- Zaliczenie kształcenia prowadzonego z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość nie może się odbywać się z wykorzystaniem tych metod i technik.
- Zaliczenie tego kształcenia odbędzie się na ostatnich zajęciach w formie stacjonarnej zgodnie z ustalonym przez Organizatora kursu harmonogramie.

4. Obowiązki organizatora kwalifikacyjnych kursów zawodowych

 1. Osobą odpowiedzialną za organizację i przeprowadzenie kursu jest opiekun kursu
  2. Organizator kursu zapewnia:

1) kadrę dydaktyczną, posiadającą wymagane kwalifikacje,
2) odpowiednie pomieszczenia wyposażone w sprzęt i pomoce dydaktyczne umożliwiające prawidłową realizację kształcenia,
3) bezpieczne i higieniczne warunki pracy i nauki,
4) warunki organizacyjne i techniczne umożliwiające udział w kształceniu osobom niepełnosprawnym,

 1. Do szczególnych obowiązków opiekuna kursu należy:

1) zapoznanie słuchaczy z regulaminem kursu, programem nauczania i harmonogramem zajęć,
2) dbałość o prawidłowe prowadzenie dokumentacji na kursie zgodnie z obowiązującymi przepisami,
3) zapewnienie słuchaczom bezpiecznych i higienicznych warunków kształcenia

5. Słuchacze kwalifikacyjnych kursów zawodowych

1. Słuchaczami kursu mogą zostać osoby dorosłe, (które ukończyły 18 lat):

a) absolwenci wszystkich typów szkół - szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, szkół policealnych – zainteresowani zdobywaniem kwalifikacji zawodowych,
b) absolwenci studiów wyższych, dla których zdobyty zawód nie daje miejsca na rynku pracy,
c) osoby dorosłe, pracujące w danym zawodzie, chcące nabyć lub zaktualizować wiedzę i umiejętności zawodowe wymagane przez pracodawcę,
d) aktualni słuchacze liceów ogólnokształcących dla dorosłych, którzy znajdą czas na równoległe zdobywanie kwalifikacji zawodowych.

2. Warunkiem uczestnictwa w kwalifikacyjnym kursie jest zgłoszenie na kurs dostarczone do Organizatora w formie pisemnej (formularz zgłoszeniowy) oraz dostarczenie wymaganej dokumentacji do Organizatora kursu:

1) deklaracja uczestnictwa wypełniona przed rozpoczęciem zajęć na kursie zawierająca dane osobowe uczestnika kursu niezbędne do zgłoszenia uczestników kursu do OKE, zgodę na przetwarzanie danych osobowych, potwierdzenie zapoznania się z regulaminem kursu oraz podpis uczestnika kursu,
2) zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w danym zawodzie, gdzie w trakcie realizacji praktycznej nauki zawodu występuje narażenie na działanie czynników szkodliwych, niebezpiecznych lub uciążliwych dla zdrowia.

3. Wyjątkowe przypadki, w jakich osoba, która ukończyła gimnazjum, a nie ukończyła 18 roku życia, może spełniać obowiązek nauki przez uczęszczanie na kwalifikacyjny kurs zawodowy, określa rozporządzenie MEN w sprawie przypadków, w jakich do publicznej szkoły dla dorosłych można przyjąć osobę, która ukończyła 16 albo 15 lat, oraz przypadków, w jakich osoba, która ukończyła gimnazjum, może spełniać obowiązek nauki przez uczęszczanie na kwalifikacyjny kurs zawodowy.

6. Prawa i obowiązki słuchacza

1) Słuchacz uczestniczący w kwalifikacyjnym kursie zawodowym ma prawo do:

a) zapoznania się z Regulaminem organizacji kursów, programem nauczania i harmonogramem zajęć na kursie
b) pełnego korzystania ze wszystkich form kształcenia na kursie zgodnie z programem nauczania
c) oceny postępów w nauce zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie
d) poszanowania godności własnej w sprawach osobistych, rodzinnych, koleżeńskich oraz poszanowania własnej prywatności
e) przedstawiania opiekunowi kursu swoich opinii i uwag dotyczących organizacji procesu kształcenia na kursie

2) Słuchacz uczestniczący w kwalifikacyjnym kursie zawodowym ma obowiązek:

b) uczestniczyć na zajęcia zgodnie z harmonogramem kursu
c) uzyskać oceny końcowe z poszczególnych przedmiotów/jednostek modułowych kursu zgodnie z Regulaminem.
d) okazywać szacunek innym Słuchaczom i kadrze dydaktycznej, dbać o kulturę osobistą
e) szanować mienie Organizatora i naprawiać wyrządzone przez siebie szkody
f) przestrzegać przepisy bhp podczas zajęć i przerw

7. Dokumentacja przebiegu 

1. Organizator kursu prowadzi dokumentację dla każdej formy prowadzonego kształcenia. Dokumentacja obejmuje:

1) program nauczania
2) dziennik zajęć
3) harmonogram zajęć
4) protokół z przeprowadzonego zaliczenia
5) ewidencję wydanych zaświadczeń

2. W dzienniku zajęć odnotowuje się obecność słuchaczy kursu i wpisuje się:

1) imiona i nazwiska słuchaczy kursu
2) liczbę godzin zajęć
3) tematy zajęć

8. Warunki i zasady oceniania na kursie

Na kursie obowiązuje wewnętrzny system ocenienia określony niniejszym Regulaminem, obejmujący zasady i tryb uzyskiwania ocen zaliczeniowych z poszczególnych przedmiotów/jednostek modułowych. Ocenę zaliczeniową z przedmiotu/jednostki modułowej ustala nauczyciel uczący. z zaliczenia w formie testu.

9. Praktyka zawodowa

1. W przypadku, gdy kwalifikacyjny kurs zawodowy kształci w zawodzie, w którym wymagana jest praktyka zawodowa, słuchacze są zobowiązani odbyć praktykę w wymiarze określonym w podstawie programowej w czasie trwania kształcenia na kwalifikacyjnym kursie zawodowym.
2. Miejsce odbywania praktyki wybierają słuchacze, kierując się profilem i zakresem działalności pracodawcy oraz programem praktyki zawodowej lub wskazuje je organizator kursu.
3. Słuchacze kursu odbywają praktykę zawodową w terminie zgodnie z harmonogramem kursu, w czasie trwania kształcenia na kwalifikacyjnym kursie zawodowym.

10. Ukończenie kursu

 1. Warunkiem ukończenia kursu przez słuchacza jest uzyskanie:

1) pozytywnych ocen zaliczeniowych z poszczególnych przedmiotów/jednostek modułowych wystawione przez nauczycieli oraz
2) zaliczenie praktyk zawodowych.

 1. Słuchacz, który ukończył kurs otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego wg wzoru określonego w Załączniku nr 1 do Rozporządzenia MEN w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

11. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin jest dostępny dla słuchaczy na stronie internetowej
  2. Zmiana Regulaminu wymaga formy pisemnej. O każdorazowej zmianie Regulaminu słuchacze zostaną poinformowani przez opiekuna kursu
  3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 04.09.2015