Pomoc

Najczęściej zadawane pytania:

Zapisy

Kliknij zapisz się i wypełnij formularz on-line, a my się z Tobą skontaktujemy telefonicznie lub mailowo w ciągu 24 h (w dni robocze)

Na spotkanie organizacyjne, którego termin i miejsce zostanie wskazane przez organizatora, należy zabrać ze sobą: dowód osobisty, świadectwo ukończenia szkoły oraz zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do nauki w zawodzie technik turystyki wiejskiej.

Zaświadczenie o ukończeniu kursu– każda osoba, która ukończy kurs T.07 prowdzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich otrzyma od organizatora zaświadczenie o ukończeniu kursu umiejętności zawodowych na druku Ministra Edukacji Narodowej zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 11.01.2012 r w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych. Takie zaświadczenie upoważnia do zgłoszenia na egzamin przeprowadzany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. (termin otrzymania zaswiadczenia- 29.04.2017)

Świadectwo– każda osoba, która zda egzamin przezprowadzany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną otrzyma świadectwo kwalifikacji zawodowych wyodrębinionych w zawodzie technik tursytyki wiejskiej. Świadectwo to wydawane jest przez Okręgową Komisję Egzamiacyjną.

Dyplom technika turystyki wiejskiej  każda osoba, która otrzyma świadectwo kwalifikacji T.07 (prowadzenie działalności tursytycznej na obszrach wiejskich) i T.08 (prowadzenie gospodarstwa agrotursytycznego) będzie miała wydany dyplom z tytułem zawodowym technika turystyki wiejskiej. Warunkiem składania egzaminu z kwalifikacji T.08 jest posiadanie minimum wykształcenia średniego.

Suplement – jest to dokument, w którym zawarte są umiejętności zawodowe jakie posiada osoba z tytułem technika turystyki wiejskiej. Suplement zarówno w języku polskim jak i języku angielskim wydawany jest przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.

Po dokonaniu i zatwierdzeniu pierwszej wpłaty otrzymasz dostęp do platformy on-line i pierwsze materiały edukacyjne. Kurs zaczyna się już 07 listopada 2016 r.

Płatności

Masz do wyboru kilka możliwości:
Możesz uiszczać opłatę jednorazowo za cały kurs T.07 w wysokości 1750 zł na rachunek bankowy organizatora w terminie do 30 listopada br., dokonać płatności ratalnej tj. w dwóch równych ratach – I w terminie do 30 listopada, II- do 15 lutego 2017 r. lub całą kwotę rozłożyć na miesięczne czesne tj. 225 zł płatne do 15- tego dnia każdego miesiąca (listopad- czerwiec).

Każdorazowo organizator będzie indywidualnie podchodził do kwestii płatności. Istnieje w szczególnych sytuacjach możliwość przełożenia terminu płatności, ale zawsze musisz ustalić taką kwestię z nim ustalić, np. telefonicznie. Jeśli jednak nie uregulujesz zobowiązania utracisz dostęp do platformy i tym samym zostaniesz skreślony z listy uczestników.

Egzamin

Po wypełnieniu przez kursanta deklaracji przystąpienia do egzaminu organizator w terminie wyznaczonym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną zgłasza uczestnika na egzamin.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie odbywał się będzie w siedzibie organizatora, tj. w Poddębicach w budynku Szkoły Policealnej Prymus w Poddębicach. Na egzamin trzeba będzie się zgłosić osobiście w dwóch terminach wyznaczonych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

Terminy egzaminów w tzw. sesji 2 – czerwiec – lipiec 2017 r. przypadają na 20 czerwca 2017 część teoretyczna i 26 czerwca 2017 r.- część praktyczna

Lekcje przygotowane zostały przez zespół nauczycieli- zawodowców. Nauczyciele ci posiadają wykształcenie wyższe- zawodowe z przygotowaniem pedagogicznym i wieloletni staż pracy w zawodzie nauczyciela.

Nad prawidłowością przebiegu egzaminu czuwa komisja powołana przez dyrekotra szkoły. Egzamin składa się z dwóch cześci: częśc teoretyczna (testowa) trwająca 60 minut i część praktyczna (zadania) trwająca 150 minut. Pracujecie na arkuszach w wersji papierowej. Terminy egzaminów w sesji 2 – czerwiec – lipiec 2017 r. przypadają na 20 czerwca część teoretyczna i 26 czerwca 2017 r.- część praktyczna. Wszystkie procedury obowiązujące na egzaminie znajdziesz w zakładce CKE. http://www.komisja.pl/pobierz/zawodowy/2017/20160901_Informacja_egz%20zaw_2016-2017.pdf

Nie należy rezygnować i trzeba złożyć do organizatora deklarację do egzamiu poprawkowego w jednej lub obu częściach. Terminy takich egzaminów ustala Centralna Komisja Egzaminacyjna.

Pozostałe pytania

Miejsce odbywania praktyki zawodowej wybierają słuchacze, kierując się profilem i zakresem działalności pracodawcy oraz programem praktyki zawodowej lub wskazuje je organizator kursu.

Tak. W takiej sytuacji należy przedłożyć do organizatora uzyskane przed rozpoczęciem kształcenia na kursie świadectwo uzyskania tytułu zawodowego, świadectwo czeladnika lub dyplom mistrza w zawodzie, w którym się kształci. Istnieje również możliwość zwolnienia z praktyki zawodowej po przedłożeniu zaświadczenia wydanego przez pracodawcę, potwierdzające przepracowanie w zawodzie, w którym się kształci, okresu co najmniej równego okresowi trwania nauki w danym zawodzie.

Oczywiście działamy legalnie. Posiadamy uprawnienia szkoły publicznej po pozytywnej opinii Kuratora Oświaty w Łodzi i działamy jako Szkoła Policealna Prymus w Poddębicach. Forma on-line jest zgodna z prawem, a przepisy dotyczące takiej formy kształcenia zawarte są w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11.01.2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych z późn. zmianami.

Niestety w świetle przepisów prawa oświatowego bez wykształcenia średniego nie można uzyskać tytułu technika. Oznacza to, że kurs w kwalifikacji T.07 i T.08 kierowany jest do wszystkich osób, które posiadają co najmniej wykształcenie podstawowe. Jednak do egzaminu w drugiej kwalifikacji tj. T.08 mogą przystąpić jedynie te osoby, które posiadają wykształcenie średnie. My ze swojej strony możemy zaproponować nasze Liceum Ogólnokształcące Prymus w Poddębicach w formie zaocznej lub stacjonarnej. Wtedy można być jednocześnie uczestnikiem kursu KKZ i słuchaczem Liceum Ogólnokształcącego znacznie skróci Państwa czas w uzyskaniu tytułu technika.

Organizator kursu planuje zorganizować zajęcia w Krakowie, Poznaniu oraz w Łodzi. Jednak istnieje możliwość, by te zajęcia odbywały się w stolicach województw, bądź miejscowościach najbliższych dla miejsca zamieszkania kursantów z zastrzeżeniem minimum 15 uczestników z danego regionu.

Lekcje przygotowane zostały przez zespół nauczycieli- zawodowców. Nauczyciele ci posiadają wykształcenie wyższe- zawodowe z przygotowaniem pedagogicznym i wieloletni staż pracy w zawodzie nauczyciela.

Każdorazowo wszelkie wątpliwości i trudności wyjaśni Wam informatyk- pracownik Szkoły Policealnej Prymus w Poddębicach. Kontakt z nim będzie możliwy pod nr telefonu  667 806 800 bądź drogą e-mailową.